1.

Rentnikul on keelatud väljuda sõidukiga Eesti Vabariigist, kui selleks puudub rendileandja kirjalik nõusolek.

2.

Rentnikul on õigus sõiduki juhtimine üle anda kolmandale isikule, kui selleks puudub rendileandja kirjalik nõusolek.

3.

Keelatud on sõiduki kasutamine – väljaspool sõiduteed, pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina.

4.

Sõidukis on keelatud suitsetada.

5.

Sõiduk antakse rentniku valdusesse ja tagastatakse rendileandjale Tartus.

6.

Sõiduki rendileandjalt rentnikule üleandmise ja rentnikult rendileandjale tagasiandmise kohta koostatakse üleandmise aktid.

7

Rendileandja esitab rentnikule rendi kohta arve, mis peab olema tasutud enne sõiduki rentnikule üleandmist, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Juhul, kui rent ei ole arvel märgitud pangakontole arvel märgitud tähtajaks laekunud, on rendileandjal õigus keelduda sõiduki üleandmisest.

8

Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel renti ei tagastata.

9

Rent ei sisalda kütuse maksumust.

10

Sõiduk antakse rentnikule täis kütusepaagiga. Sõiduk tuleb tagastada rendileandjale täis kütusepaagiga.

11

Rentnikul on õigus kasutada sõidukit rendiperioodil lepingus kokkulepitud sõidupiirangu (kilometraazi) ulatuses. Iga täiendava läbitud kilomeetri kohta kohustub rentnik tasuma rendileandjale täiendavat renti arvestusega 0,24 eurot kilomeetri kohta.

12

Juhul, kui rentnik viivitab sõiduki tagastamisega, kohustub rentnik tasuma rendileandjale täiendavat renti 60 eurot iga sõiduki üleandmisega viivitatud päeva eest.

13

Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad rentnikule tekkida sõiduki rikkest enne rendiperioodi või selle ajal, sh.kui seetõttu reis katkeb või viibib.